Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu prekladateľov!

Pohľadnica k Medzinárodnému dňu prekladateľov 2015 od CEATL


 

Oznam: Letná škola prekladu 2015

Letná škola prekladu 2015

Minulosť a budúcnosť prekladu – Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
37. ročník Letnej školy prekladu sa koná
6. – 8. novembra 2015
Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Záväzné prihlášky s témou prednášky a krátkou anotáciou očakávame najneskôr do 27. septembra 4. októbra 2015 na e-mailovej adrese lsp@sspul.sk. Viac informácií nájdete v priloženej výzve.

Výzva pre prednášajúcich [PDF]
Prihláška pre prednášajúcich [PDF]
Pokyny pre autorov príspevkov [PDF]


 

Afonso Cruz: Maliar pod kuchyns]kým drezom

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

vydavateľstvo TATRAN a inštitút CAMÕES – Instituto da Cooperãço e da Língua vás pozývajú na besedu o knihe portugalského autora Afonsa Cruza Maliar pod kuchynským drezom.

Kedy: 16. jún 2015 o 17.00

Kde:Pod knižnicou, nádvorie Mestskej knižnice v Bratislave, Klariská 16

Príbeh o slovenskom maliarovi vychádza zo skutočných udalostí odohrávajúcich sa počas druhej svetovej vojny.

Autora a dielo predstaví prekladateľka knihy Mgr. Júlia Žitná, PhD. O postavení Portugalska počas druhej svetovej vojny bude hovoriť lektor z CAMÕES – Instituto da Cooperãço e da Língua Alcides Murtinheira. Predsedníčka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry Mgr.Oľga Ruppeldtová stručne zhodnotí preklad knihy a povie pár slov o postavení umeleckého prekladu na Slovensku. Ukážky zo slovenského prekladu diela prečíta Jozef Jenčo.


 

Pozvánka na prezentáciu Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej literatúry

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Ústav svetovej literatúry SAV
a Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

pozývajú na prezentáciu publikácie Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry, ktorý zostavili Oľga Kovačičová a Mária Kusá. Slovník predstaví prof. Edita Gromová z katedry translatológie FF UKF v Nitre a zostavovateľky.

Kedy: 10. jún 2015 o 14:00

Kde: Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava

Slovník je prvou časťou diela, ktoré prostredníctvom portrétov takmer štyroch stoviek prekladateľov a ich výberových bibliografií prináša súhrnný obraz podstatnej časti knižnej produkcie diel svetovej literatúry vydanej na Slovensku v 20. storočí. Poskytuje nielen informácie o významných postavách umeleckého prekladu, ale zároveň dokumentuje nezastupiteľné miesto a úlohu, ktoré zohral umelecký preklad v dejinách i prítomnosti slovenskej kultúry. Vo svojej komplexnej podobe je aj svojho druhu dejinami recepcie svetovej literatúry na Slovensku.

Zdroj informácií: Ústav svetovej literatúry SAV.


 

Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá IV

Za hranicami prekladu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

pozývajú na štvrtý ročník podujatia venovaného vybraným otázkam audiovizuálneho prekladu.

Kedy: 21. – 22. 4. 2015

Kde: Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF v Nitre (Študentský domov UKF Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra)

Udalosť na sociálnej sieti Facebook: Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá: Za hranicami prekladu

Program Ateliéru prekladu pre audiovizuálne médiá vo formáte PDF

Prezentácie sú súčasťou cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.


 

Pozvánka: Jazyk a preklad zo sociolingvistického hľadiska

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Jazyk a preklad zo sociolingvistického hľadiska

Sociolingvistický pohľad na jazyk a jeho etablovanie v súvislosti s komunikačno-pragmatickým obratom v lingvistike. Spor sociolingvistov a nesociolingvistov: sčasti odlišný pohľad na otázky jazykovej kultúry, odlišné domény výskumu (výskum jazykových variet, vrátane urbánnych, prieskum postojov, jazyková politika a jazykové zákony a i.). Diskusia o efektívnom a perspektívnom normovaní (pevná norma je taká, ktorá je akceptovaná a akceptovateľná). Dosah prekladov na (spisovný) jazyk, možnosti a  medze výberu výrazových prostriedkov a na prekračovanie noriem.

Prednáša:prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 3. 12. 2014 od  17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na 5. poschodí v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Pozvánka: Česko-slovenský slovník a zmeny v oboch jazykoch od posledného vydania roku 1979

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Česko-slovenský slovník a zmeny v oboch jazykoch od posledného vydania roku 1979

Na vytipovaných príkladoch koncipovaných hesiel (v rámci každého slovného druhu jedno ilustratívne heslo) sa prednášateľka pokúsi ukázať, aké parametre hesla môžu byť používateľsky dôležité.

Prednáša:Mgr. Ingrid Hrubaničová, PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 26. 11. 2014 od  17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na 5. poschodí v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

naša spoločnosť v rámci cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu aj v roku 2014 predstavuje verejnosti na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe renomovaných slovenských prekladateľov.

Prečo chodí Harry Potter do Rokfortu, Puf, Muf, Ňuf a Vrčuľa alebo ako sa volajú Muminovci, a kedy sa Krtko naučil po slovensky

Rozhovor s prekladateľkami literatúry pre deti a mládež Janou Petrikovičovou, Zuzanou Drábekovou a Dášou Zvončekovou veselo aj vážne.

Moderuje a ukážky číta prekladateľka a spisovateľka Vladimíra Komorovská

Čas a miesto konania: piatok 7. 11. 2014 na Pódiu 1 od 18.00 do 19.00 hod.

 

450-ročnica Williama Shakespeara: Byť/biť či nebyť/nebiť

O priekopníckych aj moderných prekladoch Williama Shakespeara do slovenčiny porozpráva prekladateľ a básnik Ľubomír Feldek, prekladateľ a literárny vedec Ján Vilikovský a prekladateľka a redaktorka Oľga Ruppeldtová. Dozviete sa napríklad, že s prekladom Shakespeara sa pasoval aj P. O. Hviezdoslav či Pavol Dobšinský a ďalšie zaujímavosti.

Čas a miesto konania: sobota 8. 11. 2014 na Pódiu 2 od 18.00 do 19.00 hod.

 

Ako prehovorila Nabokovova Pamäť, o čom spieva Claudel v Piatich veľkých ódach, kedy Goethe pocítil Slasť a bôľ, ako duje Sorokinova Metelica, prečo spieva Whitman o sebe a čo nazval Andruchovič Moskoviádou

Špičkoví slovenskí prekladatelia, laureáti Ceny Jána Hollého za rok 2013, Otakar Kořínek, Ján Švantner, Ladislav Šimon, Ján Štrasser (a možno aj ďalší) odhalia svoje radosti a trápenia pri tvorivom dialógu v rámci prekladateľskej práce.

Moderuje prekladateľka a spisovateľka Vladimíra Komorovská.
Ukážky z diel čítajú prekladatelia.

Čas a miesto konania: nedeľa 9. 11. 2014 na Pódiu 1 od 15.00 do 16.00 hod.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Pozvánka: Synchrónna dynamika slovenčiny a umelecký preklad

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Synchrónna dynamika slovenčiny a umelecký preklad

Aj v súčasnom slovenskom jazyku prebiehajú zmeny na všetkých jeho rovinách, jeho používanie sa diferencuje v súlade so zväčšovaním rozmanitosti spoločenského života a do verejnej komunikácie vstupuje čoraz viac používateľov jazyka. Tento vývin narúša klasickú predstavu o diferencovanej jednote jazyka a nastoľuje otázku, ako máme reagovať na tento fakt reálneho jazykového života. K odbornej výbave prekladateľa patrí aj jazyková orientačná a hodnotiaca kompetencia, na základe ktorej dokáže primerane zaobchádzať s jazykovo-komunikačnými inováciami. Výklad tejto témy má prispieť ku kultivovaniu tejto kompetencie.

Prednáša:prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Kedy: 29. 10. 2014 od 17. 00 hod. do 19. 00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na 5. poschodí v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


Viac >>

 

Revue svetovej literatúry 2/2015

Revue svetovej literatúry 1/2015